Rok szkolny 2017/2018

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 341

Im. Twórców Literatury Dziecięcej

ul. Oławska 3, 01-494 Warszawa, tel./fax: (22) 638-61-28

e-mail: sekretariat@sp341.edu.pl, www.sp341.edu.pl

 

  Znalezione obrazy dla zapytania logo mon 

 

Szkoła Podstawowa nr 341  im. Twórców Literatury Dziecięcej zaprasza

do udziału w konkursie pt. „ Losy Polaków na drodze do niepodległości”.

Konkurs ten wpisuje się w cały zespół wydarzeń organizowanych przez naszą Szkołę

z okazji 100 – lecia Odzyskania przez Polskę niepodległości.

            Przewidujemy udział w czterech obszarach tematycznych:

  1. multimedialna – upamiętniająca powstania narodowe w walce

o niepodległość,

  1. poetycki – wiersze o bohaterstwie naszych rodaków,
  2. plastyczny –  ilustracje do pieśni patriotycznych,
  3. fotograficzny –  miejsca upamiętniające walki Polaków

o niepodległość.

 

Zaproszenie adresowane jest do uczniów warszawskich szkół podstawowych.

Jego głównym celem jest upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, uczczenie pamięci bohaterów walczących o wolność ojczyzny,

jak również zainteresowanie uczniów historią naszego kraju.

Miło nam również poinformować, iż konkurs został objęty Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polski Andrzeja Dudy, Ministra Obrony Narodowej, Burmistrza Dzielnicy Bemowo, Banku Gospodarstwa Krajowego.

Prace prosimy nadsyłać do 30 czerwca, ponieważ przewidziana jest publikacja najlepszych prac w formie albumu. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się

23 października 2018 roku w komnatach Zamku Królewskiego.

 

Szczegółowe informacje oraz regulaminy konkursów są także dostępne na stronie internetowej szkoły: http://sp341.edu.pl/

           

II Dzielnicowy Konkurs Geniusze Polskiej Nauki - Odkryj ich wynalazki w XXI wieku.

REGULAMIN II DZIELNICOWEGO KONKURSU
GENIUSZE POLSKIEJ NAUKI – ODKRYJ ICH WYNALAZKI
W XXI WIEKU
Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji
Wojskowej, ul. Krótka 1, 05-075 Warszawa, tel. 22 773 42 04.
CELE KONKURSU:
1. Propagowanie znaczenia nauk matematyczno – przyrodniczych wśród uczniów
szkół podstawowych.
2. Upowszechnianie wiedzy na temat wkładu polskiej nauki w naukę światową.
3.Inspirowanie do zdobywania wiedzy poprzez obserwowanie zjawisk fizyczno –
przyrodniczych.
4. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole.
5. Kształtowanie kreatywności i umiejętności autoprezentacji.
ZASADY KONKURSU:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas II -VI szkół podstawowych
w dzielnicy Wesoła, w dwóch kategoriach wiekowych:
a) uczniowie klas II -III szkoły podstawowej;
b) uczniowie klas IV -VI szkoły podstawowej.
2. Konkurs składa się z dwóch etapów:
 etap I – szkolny: wykonanie, opisanie prezentacji multimedialnej
w programie PowerPoint.
 Prezentację wraz z protokołem należy złożyć do dnia 6 kwietnia 2018 r.,
w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 172 im. Polskiej Organizacji
Wojskowej, ul. Krótka 1.
 etap II – dzielnicowy (finał) odbywa się w Szkole Podstawowej nr 172 im.
Polskiej Organizacji Wojskowej, ul. Krótka 1 – przedstawienie scenki
inspirowanej biografią wybranego wynalazcy i momentem dokonania odkrycia
(czas scenki – max.10 min.
w grupie 3-5 osobowej).
I ETAP – SZKOLNY
1. I etap konkursu polega na wykonaniu prezentacji multimedialnej na temat jednego
wybranego wynalazcy i jego odkrycia bądź wynalazku (załącznik nr 4) oraz
wykazaniu się znajomością jego biografii (grupa 3-5 osób). Szkolna komisja
konkursowa, po dokonaniu oceny sporządza protokół (załącznik nr 3) i wraz z 2
wybranymi prezentacjami (I miejsca w dwóch kategoriach wiekowych), dostarcza do
dnia 6 kwietnia 2018 r. do godziny 16:00 do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 172,
ul. Krótka 1. Ze szkoły można dostarczyć po 1 pracy z każdej z dwóch kategorii
wiekowych.
2.Prezentacja multimedialna w programie PowerPoint powinna zawierać max.10
slajdów, prezentacja powinna zawierać informacje o autorach (imiona i nazwiska
uczniów, klasa, szkoła, imię i nazwisko nauczyciela).
Na ostatnim slajdzie prezentacji powinna zostać umieszczona bibliografia (spis
materiałów wykorzystanych przy tworzeniu prezentacji, łącznie ze stronami www).
Prezentacja powinna zostać nagrana na płytę, umieszczona w opakowaniu
ochronnym, podpisana: dane szkoły oraz autorzy, imię i nazwisko nauczyciela numer
telefonu oraz adres mailowy.
3. Zgłoszenie prezentacji multimedialnej do konkursu oznacza wyrażenie zgody na
nieodpłatne jej wykorzystanie w celu propagowania konkursu. Organizator zastrzega
sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej szkoły i w prasie lokalnej
prezentacji oraz wizerunku – zdjęcia z prezentacji scenek, odbioru nagród.
4.Zgłaszając prezentację multimedialną do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na
wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie do celów
związanych z organizacją konkursu. Gwarantuje również, że posiada pełnię praw
autorskich do zgłoszonej pracy, wcześniej nigdzie niepublikowanej.
5. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez
rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora oraz publiczne wykorzystanie prezentacji multimedialnej, wizerunku
uczestników oraz imion i nazwisk na potrzeby konkursu.
6. Dostarczenie prezentacji multimedialnej na konkurs jest równoznaczne
z uznaniem powyższego regulaminu.
7. Prezentacje multimedialne zgłoszone do konkursu nie będą zwracane
i pozostaną w zbiorach Organizatora.
II ETAP – DZIELNICOWY
1. W dniu 20 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 w auli Szkoły Podstawowej nr 172 im.
Polskiej Organizacji Wojskowej, ul. Krótka 1, uczestnicy odegrają scenki
inspirowane biografią wybranego wynalazcy i momentem dokonania odkrycia bądź
wynalazku– czas scenki – max. 10 min. w grupie 3-5 osób oraz przedstawią swoją
prezentację multimedialną.
KOMISJA KONKURSOWA
Oceny dokona powołana przez organizatorów Komisja Konkursowa.
Kryteria oceny:
 kreatywność, poprawność merytoryczna, wyobraźnia, poprawność wykonania
doświadczeń, atrakcyjność sposobu prezentacji, oryginalność, jakość
wykonania, poziom techniczny prezentacji.
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do rozszerzania wymienionych powyżej
kryteriów (wyłącznie w przypadku braku możliwości dokonania obiektywnej oceny).
Rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej jest ostateczne.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
Po zakończeniu II etapu nastąpi 30-minutowa przerwa, podczas której Komisja
Konkursowa wyłoni zwycięzców:
 1,2,3 miejsce w kategoriach wiekowych klas II-III;
 1,2,3 miejsce w kategoriach wiekowych klas IV-VI;
II DZIELNICOWEGO KONKURSU: GENIUSZE POLSKIEJ NAUKI –
ODKRYJ ICH WYNALAZKI W XXI WIEKU.
O wynikach konkursu oraz terminie rozdania nagród szkoły zostaną poinformowane
drogą e-mail. Wszystkie szkoły, które zgłoszą się do konkursu otrzymają dyplomy.
Na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody.
Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty
nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy,
artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły.
Organizator konkursu
Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej

II_Dzielnicowy_Konkurs_GENIUSZE_POLSKIEJ_NAUKI-_Odkryj_ich_wynalazki_w_XXIw.pdf

Konkursy

Dzielnicowy Konkurs Matematyczny "Mały Matematyk"

dla uczniów klas II i III

w dniu 20.03.2018r

klasa II godz. 13.00

klasa III godz. 13.00

Dzielnicowy Konkurs Ortograficzny "Mały Mistrz Ortografii"

dla dzieci klas II i III 

w dniu 19.03.2018r

klasa II godz. 11.00

klasa III godz. 11.00

Konkurs Ogólnopolski: "Śladami Jana Pawła II po Polsce"Konkurs Ogólnopolski: "Śladami Jana Pawła II po Polsce"

 

XIII OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  PAPIESKI  „ŚLADAMI JANA PAWŁA II PO POLSCE” 
 
             R E G U L A M I N  
 Cel konkursu:  

• Zainteresowanie uczniów postacią Papieża – Polaka w 98. rocznicę jego urodzin  

• Przypomnienie nauczania Jana Pawła II

 • Zachęcenie uczniów do realizacji prac plastycznych i twórczości literackiej  

Organizatorzy:  

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie  

Wydział Oświaty i Wychowania m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wola

 Uczestnicy:   Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VII szkół podstawowych w Polsce

 • Uczniowie klas I–III przygotowują prace plastyczne związane z życiem i działalnością św. Jana Pawła II Prace powinny być wykonane na papierze typu blok rysunkowy lub brystol w formacie nie mniejszym niż A4 (210x297 mm), dowolną techniką (ołówek, kredki, węgiel, farby, wydzieranka itp.); do konkursu można też zgłaszać prace przestrzenne (rzeźby oraz kompozycje plastyczne). MOGĄ BYĆ PRACE PRZYGOTOWANE PRZEZ CAŁĄ RODZINĘ.  

• Uczniowie klas IV-VII piszą wiersze związane z życiem i działalnością św. Jana Pawła II  

• Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa (wiek), nazwa szkoły, adres zamieszkania (numer tel., e-mail). Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu.  

• Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób oraz ich opiekunów. (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).  

Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac przez organizatora konkursu. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.  

Termin nadsyłania prac:  Szkoła przesyła lub składa najciekawsze prace i wiersze do dnia 7 maja 2018 r. na adres Organizatora Konkursu (Szkoła Podstawowa nr 25  im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Grzybowska 35, 00-855 Warszawa, z dopiskiem „KONKURS PAPIESKI”). Prace literackie mogą być przesyłane również drogą mailową na adres: kpapieski.sp25.wawa@gmail.com  

Nagrody:  • Zwycięzcy konkursu zostaną wyróżnieni nagrodami i dyplomami. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali finałowej 18 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie, ul. Grzybowska 35.

 • Wyniki konkursu będą dostępne na stronie internetowej szkoły: http://www.szkola25.waw.pl/  

• Organizatorzy zastrzegają  sobie prawo do zatrzymania nadesłanych prac na konkurs i do wykorzystania ich w publikacji.

 Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.  

KONKURS "WARSZAWA DAMA W BIAŁO -CZERWONEJ SUKNI"

REGULAMIN KONKURSU

„WARSZAWA DAMA W BIAŁO-CZERWONEJ SUKNI”

1. Organizatorzy Konkursu:

- Towarzystwo Przyjaciół Warszawy

Plac Zamkowy 10

- Szkoła Podstawowa nr 322

im. Jana Brzechwy

ul. Dembowskiego 9

2. Cele Konkursu:

- pogłębienie wiedzy uczniów o historii kraju

- zwiększenie poczucia tożsamości narodowej

- uczczenie 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

- promowanie wśród młodzieży idei patriotyzmu

- kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego

państwa

- odkrywanie i promowanie talentów artystycznych

- inspirowanie uczniów do poszukiwań artystycznych

3. Zasady uczestnictwa:

3.1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych,

ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych.

3.2. Konkurs przebiegać będzie w 4 kategoriach wiekowych:

- uczniowie klas 1 – 3

- uczniowie klas 4 – 6

- uczniowie klas 7 i klas 2 – 3 gimnazjum

- uczniowie szkół średnich

3.3. Konkurs odbywać się będzie w 3 kategoriach:

- Konkurs Fotograficzny (regulamin załącznik nr 1)

- Konkurs Plastyczny (regulamin załącznik nr 2 i 3)

- Konkurs Literacki (regulamin załącznik nr 4)

4. Termin oddawania prac w szkole : 12.03.2018r

Do każdej pracy należy załączyć zgodę rodziców lub prawnych

opiekunów ucznia oraz ich oświadczenie o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych przez

Organizatorów Konkursu w celach wynikających z tego Konkursu,

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych

osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami).”

„Poprzez wysłanie pracy na konkurs nieodpłatnie przenosimy na

Organizatora wszelkie prawa majątkowe do niej, na wszystkich

polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego

1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z

2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).”

ZAŁĄCZNIK NR 1

KONKURS FOTOGRAFICZNY

1. Zakres tematyczny

- miejsca i pomniki Warszawy związane z walkami Polaków o odzyskanie

niepodległości.

2. Warunki uczestnictwa

- przesłanie na adres Organizatora zgłoszenia uczestnictwa w konkursie

(załącznik nr 4) do dnia 16 lutego 2018 roku

- przesłanie na adres zamieszczony w Regulaminie Konkursu prac do dnia 26

marca 2018 roku

- każdą pracę należy opatrzyć kartą informacyjną zawierającą: tytuł pracy,

imię i nazwisko autora, wiek autora, adres szkoły, imię i nazwisko

nauczyciela – opiekuna ucznia

- do każdej pracy musi być załączona zgoda i oświadczenie rodziców

(prawnych opiekunów) zgodnie z punktem 6.1. Regulaminu Konkursu

- każda szkoła może nadesłać maksymalnie prace 5 uczniów

- uczestnik konkursu może wykonać:

* 1 cykl składający się z 5 zdjęć

* 1 – 3 zdjęć pojedynczych

- zdjęcia mogą być czarno-białe lub barwne w formacie 13x18 lub 18x24

- zdjęcia wykonane na Konkurs nie mogą być obrobione cyfrowo

- nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem Regulaminu Konkursu

3. Kryteria oceny

- zgodność z tematem

- oryginalność w ujęciu fotografowanego obiektu

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

KONKURS PLASTYCZNY

1. Zakres tematyczny

- prace wykonane na konkurs mają przedstawiać wydarzenia związane z

walkami Polaków o odzyskanie niepodległości lub miejsca związane z tymi

wydarzeniami

2. Warunki uczestnictwa

- przesłanie na adres Organizatora zgłoszenia uczestnictwa w konkursie

(załącznik nr 4) do dnia 16 lutego 2018 roku

- przesłanie na adres zamieszczony w Regulaminie Konkursu prac do dnia 26

marca 2018 roku

- każdą pracę należy opatrzyć kartą informacyjną zawierającą: tytuł pracy,

imię i nazwisko autora, wiek autora, adres szkoły, imię i nazwisko

nauczyciela – opiekuna ucznia

- do każdej pracy musi być załączona zgoda i oświadczenie rodziców

(prawnych opiekunów) zgodnie z punktem 6.1. Regulaminu Konkursu

- każda szkoła może nadesłać maksymalnie prace 5 uczniów

- prace mogą być wykonane dowolną techniką płaską, np.: ołówek, tusz, farba

lub technikami mieszanymi

- prace powinny być wykonane w formacie A4 lub A3 i oprawione passepartout

- prace przestrzenne nie będą podlegały ocenie

- nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem Regulaminu Konkursu

3. Kryteria oceny

- zgodność z tematem

- estetyka wykonanej pracy

- samodzielność wykonania

- czytelność i komunikatywność dla odbiorcy

- inwencja twórcza

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 1 - 3

1. Zakres tematyczny

- prace wykonane na konkurs mają przedstawiać postać Syrenki

Warszawskiej widzianej oczami dziecka, w różnych miejscach, sytuacjach

2. Warunki uczestnictwa

- przesłanie na adres Organizatora zgłoszenia uczestnictwa w konkursie

(załącznik nr 4) do dnia 16 lutego 2018 roku

- przesłanie na adres zamieszczony w Regulaminie Konkursu prac do dnia 26

marca 2018 roku

- każdą pracę należy opatrzyć kartą informacyjną zawierającą: tytuł pracy,

imię i nazwisko autora, wiek autora, adres szkoły, imię i nazwisko

nauczyciela – opiekuna ucznia

- do każdej pracy musi być załączona zgoda i oświadczenie rodziców

(prawnych opiekunów) zgodnie z punktem 6.1. Regulaminu Konkursu

- każda szkoła może nadesłać maksymalnie prace 5 uczniów

- prace mogą być wykonane dowolną techniką płaską, np.: ołówek, tusz, farba

lub technikami mieszanymi

- prace powinny być wykonane w formacie A4 lub A3 i oprawione passepartout

- prace przestrzenne nie będą podlegały ocenie

- nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem Regulaminu Konkursu

3. Kryteria oceny

- zgodność z tematem

- estetyka wykonanej pracy

- samodzielność wykonania

- czytelność i komunikatywność dla odbiorcy

- inwencja twórcza

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4

KONKURS LITERACKI

1. Zakres tematyczny

- konkurs polega na napisaniu opowiadania lub wiersza o tematyce związanej

z walkami Polaków o odzyskanie niepodległości

- opracowaniu scenariusza uroczystości upamiętniającej 100 lecie odzyskania

niepodległości przez Polskę

2. Warunki uczestnictwa

- przesłanie na adres Organizatora zgłoszenia uczestnictwa w konkursie

(załącznik nr 4) do dnia 16 lutego 2018 roku

- przesłanie na adres zamieszczony w Regulaminie Konkursu prac do dnia 26

marca 2018 roku

- każdą pracę należy opatrzyć kartą informacyjną zawierającą: tytuł pracy,

imię i nazwisko autora, wiek autora, adres szkoły, imię i nazwisko

nauczyciela – opiekuna ucznia

- do każdej pracy musi być załączona zgoda i oświadczenie rodziców

(prawnych opiekunów) zgodnie z punktem 6.1. Regulaminu Konkursu

- każda szkoła może nadesłać maksymalnie prace 5 uczniów

- prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie

- nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem Regulaminu Konkursu

3. Kryteria oceny

- zgodność z tematem

- ogólny wyraz artystyczny

- w przypadku scenariusza oceniany będzie dobór materiałów oraz

pomysłowość autora

 

 

Konkurs diecezjalny dla uczniów szkół podstawowych uczęszczających na lekcje religii z okazji peregrynacji kopi obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po parafiach Diecezji Warszawsko – Praskiej oraz z okazji 100-nej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

Młodzi kreatorzy mody miłości - „Najpiękniejsza suknia miłości dla naszej Królowej” dla uczniów klas I-III. Zadaniem dzieci jest zaprojektowanie i wykonanie sukni dla Matki Bożej w formie plastycznej, na podstawie pobranego szablonu z wydziału katechetycznego, do ikony Matki Bożej Częstochowskiej.

Piszemy do Królowej Polski - „Na początku mego listu...” dla uczniów klas IV-VI. Zadaniem konkursowym jest napisanie listu do Matki Bożej Królowej Polski na dowolnie wybrany temat. Może to być list, który „informuje“ Matkę Bożą o jakiejś ważnej dla dziecka sprawie osobistej, rodzinnej, parafialnej. Dla osób zainteresowanych historią, inspiracją do pracy może być 100-na rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

Regulamin_konkursu_diecezjalnego_SP_2017-18.docx

MB_Czestochowska(szablon)_(1).pdf

Zapraszam uczniów do wzięcia udziału w konkursie i oddawania prac do katechetów.

Konkurs diecezjalny dla klas VII i gimnazjum

 

Konkurs dla uczniów klas VII szkół podstawowych oraz gimnazjalistów

W związku z przeżywaną od 2.09.2017 do 16.06.2018 roku peregrynacją Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Parafiach Diecezji Warszawsko-Praskiej odbędzie się konkurs wiedzy dla uczniów VII klas szkół podstawowych oraz gimnazjalistów – O historii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej oraz historii Jasnej Góry – pt. Tajemnice Jasnej Góry”.

Prosimy katechetów o zachęcenie uczniów do wzięcia udziału w Diecezjalnym konkursie wiedzy dla młodzieży VII klas szkół podstawowych i gimnazjalistów. Naprawdę warto.

Konkurs wiedzy dla szkół gimnazjalnych jest organizowany po raz kolejny. Składa się  z  dwóch etapów: szkolnego, diecezjalnego. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy religijnej. W tym roku chcielibyśmy zainteresować uczniów VII-ych klas szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych, tematem historii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej oraz Sanktuarium na Jasnej Górze. Chcemy w ten sposób przybliżyć młodzieży ideę pielgrzymowania w związku tegoroczną peregrynacją kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w naszej diecezji. Doświadczenie uczy, że przeprowadzenie zawodów na terenie szkoły, podnosi prestiż nauki religii. Jest to zatem szansa nie do pogardzenia.

 

Regulamin_konkursu_diecezjalnego.docx

Literatura_gimnazjum_etap_I_0.docx

Parafialny Konkurs AdwentowyParafialny Konkurs Adwentowy

Konkurs Parafialny dla dzieci

„Marana tha - Przyjdź Panie Jezu.”

 

Konkurs trwa od 4 do 20 grudnia

Organizatorem konkursu jest Parafia Opatrzności Bożej w Wesołej.

W konkursie może wziąć udział każde dziecko, bez ograniczeń wiekowych.

Zasady:

Udział w konkursie polega na zdobywaniu punktów przez cały okres trwania konkursu.

Punkty można zdobyć poprzez:

 

I.                   UCZESTNICTWO W RORATACH

·        każde przyjście na roraty wiąże się z otrzymaniem jednego punktu

·        należy pobrać plakat adwentowy, podpisać go imieniem i nazwiskiem oraz przyklejać otrzymane obrazki

 

II.                WYKONANIE LAMPIONU

·        Komisja konkursowa przyzna punkty od 1 do 10 za każdy lampion

·        9 najpiękniejszych lampionów uzyska odpowiednio punkty od 10 do 2

·        Pozostałe lampiony otrzymają po 1 punkcie

·        Wykonany lampion należy podpisać imieniem i nazwiskiem

 

O zwycięstwie decyduje suma punktów za uczestnictwo i lampion

Plansze z naklejkami oraz lampion należy oddać 20 grudnia po roratach

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród: 21 grudnia po porannej Mszy roratniej

 

Uczestnikom życzymy zapału, wytrwałości i owoców z przeżywania czasu oczekiwania na przyjście naszego Pana ;)

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 171 im.Stanisława Staszica
    ul.Armii Krajowej 39
    05-075 Warszawa
  • 22 7739052

Galeria zdjęć