Bliżej rynku pracy

Regulamin

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„BLIŻEJ RYNKU PRACY- ZINTEGROWANY SYSTEM DORADZTWA
EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO ZIT WOF”

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa podstawowe założenia projektu, zasady rekrutacji oraz warunki uczestnictwa
  w projekcie „Bliżej rynku pracy –  Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”, nr RPMA.10.03.03-14-5894/16 (zwanego dalej Projektem).
 2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT.

§ 2
SŁOWNIK POJĘĆ

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Beneficjent – Miasto Stołeczne Warszawa
 • Partnerzy projektu – podmioty uczestniczące w realizacji Projektu, tj. Uniwersytet Warszawski, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Gmina Łomianki, Gmina Miasto Marki, Gmina Milanówek, Gmina Otwock, Gmina Nadarzyn, Gmina Miasto Pruszków, Miasto Ząbki, Miasto Zielonka
 • Uczestnik projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, bezpośrednio korzystająca ze wsparcia w ramach Projektu
 • EFS – Europejski Fundusz Społeczny
 • Projekt – Projekt „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”
 • UE – Unia Europejska
 • RPO WM 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

§ 3
INFORMACJE O PROJEKCIE

 1. Projekt „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF” realizowany jest przez Miasto Stołeczne Warszawa w partnerstwie z Partnerami, tj. Uniwersytetem Warszawskim, Gminą Grodzisk Mazowiecki, Gminą Łomianki, Gminą Miasto Marki, Gminą Milanówek, Gminą Otwock, Gminą Nadarzyn, Gminą Miasto Pruszków, Miastem Ząbki, Miastem Zielonka.
 2. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.
 3. Projekt realizowany jest na obszarze ZIT WOF, tj. poniżej wymienionych 10 gmin: Warszawa, Grodzisk Mazowiecki, Łomianki, Marki, Milanówek, Otwock, Nadarzyn, Pruszków, Ząbki, Zielonka.
 4. Wsparcie w ramach Projektu jest skierowane do 71 szkół z oddziałami gimnazjalnymi (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) z obszaru ZIT WOF – wykaz szkół stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
 5. Celem głównym Projektu jest podniesienie wśród min. 90% uczniów szkół z terenu ZIT WOF biorących udział w Projekcie kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadzonego w 71 szkołach objętych wsparciem w projekcie do 30 VI 2019r.
 6. W ramach Projektu zostaną zrealizowane poniżej wskazane działania:
 • Zadanie 1: Uzyskanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i podnoszenie kwalifikacji doradców
 • Zadanie 2: Tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (PIK1 i PIK2)
 • Zadanie 3: Kształtowanie wśród uczniów szkół z klasami gimnazjalnymi postaw aktywnych wobec planowania własnej kariery edukacyjnej i zawodowej poprzez przeprowadzenie zajęć z
 • zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • Zadanie 4: Utworzenie forum współpracy "Bliżej rynku pracy" - rozwój współpracy szkół z klasami gimnazjalnymi z otoczeniem społeczno-gospodarczym
 1. W ramach Projektu wsparciem objętych zostanie łącznie 4445 uczniów szkół uczestniczących w Projekcie oraz 78 doradców edukacyjno-zawodowych i nauczycieli wyznaczonych do realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego zatrudnionych w ww. szkołach
 2. Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia:
 1. 3-semestralne (360 godzin) studia podyplomowe „Doradztwo edukacyjno-zawodowe” (DEZ) dla 48 osób nieposiadających kwalifikacji doradcy zawodowego;
 2. certyfikowane szkolenia kompetencyjne z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego (4 moduły po 8h) dla 30 osób posiadających kwalifikacje doradcy zawodowego;
 3. utworzenie w szkołach uczestniczących w Projekcie Punktów Informacji i Kariery – typu 1 [PIK1] lub 2 [PIK2];
 4. wyposażenia PIK1/PIK2 w sprzęty i materiały oraz narzędzia dydaktyczne;
 5. zatrudnienie Mobilnych Doradców Zawodowych wspierających szkoły uczestniczące w Projekcie w prowadzeniu działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego na rzecz uczniów;
 6. przeprowadzenie dla Dyrektorów szkół 6-godzinnych warsztatów wdrażających do działań realizowanych w Projekcie;
 7. przeprowadzenia 3-godzinnych warsztatów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla Rad Pedagogicznych w szkołach uczestniczących w Projekcie;
 8. prowadzenie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w utworzonych w ramach Projektu PIK1/PIK2, w tym:
 1. diagnoza potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, testy kompetencyjne określające indywidualne predyspozycje zawodowe uczniów; omówienie wyników badań;
 2. pogłębione diagnozy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z przekazaniem informacji rodzicom – wyłącznie w PIK1;
 3. warsztaty „Bliżej rynku pracy”- cykl 12-godzinnych warsztatów, których celem jest wspieranie uczniów w rozwijaniu umiejętności planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej z uwzględnieniem własnego potencjału oraz sytuacji na rynku pracy;
 4. spotkania informacyjne z uczniami i ich rodzicami, nauczycielami dotyczące tematyki planowania drogi edukacyjno-zawodowej uczniów, rozpoznania lokalnego rynku pracy, oferty szkół ponadgimnazjalnych;
 5. debaty uczniowskie „Bliżej rynku pracy” z udziałem przedstawicieli rynku pracy, edukacji, otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i in.;
 6. spotkania, prelekcje, pogadanki z przedstawicielami różnych zawodów, szkół wyższych, Urzędu Pracy, OHP i in.;
 7. indywidualna praca doradcza z uczniem (m.in. konsultacje doradcze, opracowanie Indywidualnego Planu Działania [wyłącznie w PIK1];
 8. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej [wyłącznie w PIK1];
 9. organizacja targów edukacyjno-zawodowych [wyłącznie w PIK1];
 10. działania realizowane w ramach forum współpracy szkół z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego pn."Bliżej rynku pracy", w ramach których prowadzone będą m.in.: Internetowe Centrum DEZ ZIT WOF, wdrożenie aplikacji WOF NEWS, konkurs „STRATEGICZNY KLUCZ DO MAZOWIECKIEGO RYNKU PRACY”, wycieczki zawodoznawcze realizowane w środowisku pracy, warsztaty prowadzone przez przedsiębiorców i pracowników HR w firmach, spotkania w Centrum Przedsiębiorczości Smolna, warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych uczelni wyższych zajmujących się rynkiem pracy, współpraca z szkołami zawodowymi oraz nauczycielami kształcenia zawodowego poprzez promowanie ich oferty edukacyjnej i organizację spotkań w szkołach zawodowych z wykorzystaniem pracowni zawodowych, prowadzenie KLUBU DOBRZE POINFORMOWANYCH.
 1. Uruchomienie i wdrożenie platformy internetowej iPed zawierającej treści z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego przeznaczone dla uczniów i osób prowadzących zajęcia doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w Projekcie.

 

§ 4

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 1. Szkoły uczestniczące w Projekcie zawierają z Beneficjentem Porozumienie na rzecz realizacji projektu „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”, określające obowiązki obu ww. stron w ramach Projektu.
 2. W każdej ze szkół utworzony zostanie odpowiednio PIK1 lub PIK2 – zgodnie z podziałem wskazanym
  w załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 3. Dyrektor Szkoły wyznacza Szkolnego koordynatora PIK1/PIK2 realizującego przewidziane do prowadzenia
  w nich zadania.
 4. Uczestnikami Projektu są:
 1. nauczyciele szkół, które przystąpiły do projektu „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF” oraz
 2. uczniowie ww. szkół.
 1. Do projektu zostanie zakwalifikowanych łącznie 48 nauczycieli na studia podyplomowe z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, 30 nauczycieli na kursy dokształcające z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz 4445 uczniów na zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego realizowane w ramach PIK1/PIK2.

§ 5

REKRUTACJA I PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

  1. Rekrutację Uczestników projektu prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana w każdej szkole uczestniczącej
   w Projekcie, składająca się z Gminnego koordynatora projektu, Dyrektora szkoły i Szkolnego Koordynatora PIK1/PIK2.
  2. Rekrutacja Uczestników projektu zostanie zapoczątkowana akcją informacyjno-promocyjną. Jednym z jej etapów będzie przeprowadzenie w szkole wymienionej w § 3 p. 4  spotkań informacyjno-rekrutacyjnych. Podczas spotkań wśród zainteresowanych dystrybuowane będą Formularze rekrutacyjne. Formularze rekrutacyjne dostępne będą także w sekretariatcie szkoły  oraz w siedzibie Biura projektu.
  3. Kandydaci na Uczestników projektu złożą poniżej wskazane dokumenty rekrutacyjne w wyznaczonych terminach rekrutacji:
 1. Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami o przystąpieniu do Projektu
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 3. w przypadku osób z niepełnosprawnością – orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia. Dokumenty te przedstawiane są do wglądu, Komisja Rekrutacyjna nie zatrzymuje i nie kopiuje ich.
  1. Treść regulaminu i wzory dokumentów, druków i formularzy są dostępne w biurze projektu oraz umieszczone na stronie internetowej Beneficjenta, Partnerów i na stronach internetowych szkół, które przystąpiły do projektu.
  2. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.

 

§ 6

PRZEBIEG PROCESU REKRUTACJI

 1. Rekrutacja Uczestników projektu będzie prowadzona w terminach:
 1. Nauczyciele – wrzesień-październik 2017r.
 2. Uczniowie – wrzesień-październik 2017r.
 1. Dokumenty rekrutacyjne można składać:
 1. Nauczyciele – osobiście u Dyrektora szkoły
 2. Uczniowie – w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio do Szkolnego Koordynatora PIK1/PIK2.
 1. Rekrutacja składa się z następujących etapów:
 1. ogłoszenie zasad i terminu naboru
 2. składanie dokumentów rekrutacyjnych
 3. ocena formalna
 4. ocena merytoryczna
 5. ustalenie list rankingowych – lista Uczestników projektu zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz listy rezerwowe.
 1. W przypadku rezygnacji Uczestnika z projektu na jego miejsce wejdzie kolejna osoba z listy rezerwowej.
 2. W przypadku braku zainteresowania uczestnictwem w Projekcie zorganizowane zostaną spotkania z uczniami i rodzicami nt. Projektu i dodatkowa rekrutacja.
 3. Rekrutacja do Projektu odbywać się będzie z zachowaniem zasad równego dostępu i równego traktowania oraz niedyskryminacji wszystkich osób zainteresowanych udziałem w Projekcie.
 4. Listy osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie zostaną zamieszczone na stronach internetowych szkół, na tablicach informacyjnych w szkołach; ponadto będą dostępne w Biurze Projektu.
 5. Lista zakwalifikowanych Uczestników projektu oraz lista rezerwowa zostaną ogłoszone nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem realizacji zajęć.
 6. Za moment przystąpienia Uczestnika do Projektu przyjmuje się dzień udziału w pierwszej formie wsparcia.

 

 

§ 7

ZASADY REKRUTACJI NAUCZYCIELI

 1. Nauczyciele wyrażają wolę udziału w Projekcie poprzez złożenie w wyznaczonym terminie Formularza Rekrutacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu bezpośrednio do Dyrektora szkoły.
 2. Kryteriami formalnymi udziału nauczycieli w Projekcie i dokumentami potwierdzającymi ich spełnienie są:
 1. zatrudnienie w szkole uczestniczącej w realizacji Projektu – na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu Rekrutacyjnym
 2. zamieszkanie na terenie województwa mazowieckiego na obszarze ZIT WOF – na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu Rekrutacyjnym
 3. realizacja zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole objętej wsparciem w Projekcie – na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu Rekrutacyjnym
 4. zdiagnozowana luka w zakresie kwalifikacji w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego, tj. brak kwalifikacji doradcy edukacyjno-zawodowego lub niedostateczne kompetencje w zakresie prowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego – na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu Rekrutacyjnym
 5. deklaracja wykorzystania nabytych umiejętności w pracy – na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu Rekrutacyjnym
 1. Ocenę formalną spełnienia wskazanych w p. 2 niniejszego paragrafu kryteriów formalnych udziału w Projekcie przeprowadzi Dyrektor szkoły.
 2. Warunkiem udziału nauczyciela w Projekcie jest:
 1. spełnianie przez niego wszystkich kryteriów formalnych określonych w punkcie 2 niniejszego paragrafu;
 2. złożenie w wyznaczonym terminie kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej wskazanej w § 5
  p. 3 i § 7 p. 2;
 3. zgoda Dyrektora szkoły.

 

§ 8

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

  1. Uczniowie wyrażają wolę udziału w Projekcie poprzez złożenie w wyznaczonym terminie Formularza Rekrutacyjnego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio do Szkolnego koordynatora PIK1/PIK2.
  2. Formularz Rekrutacyjny musi zostać podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych ucznia.
  3. Kryteriami formalnymi udziału uczniów w Projekcie i dokumentami potwierdzającymi ich spełnienie są:
 1. uczęszczanie do szkoły uczestniczącej w Projekcie – na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu Rekrutacyjnym
 2. zamieszkanie na terenie województwa mazowieckiego na obszarze ZIT WOF – na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu Rekrutacyjnym
  1. Ocenę formalną spełnienia wskazanych w p. 3 niniejszego paragrafu kryteriów formalnych udziału w Projekcie przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie określonym w § 5 p. 1;
  2. Uczniom mogą zostać przyznane punkty dodatkowe zgodnie z poniższym wskazaniem:
 1. brak udziału w diagnozie indywidualnych predyspozycji +2p. – na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu Rekrutacyjnym,
 2. uczęszczanie do II klasy szkoły +2p. – na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu Rekrutacyjnym.
  1. Kryteria określone w p. 5 niniejszego paragrafu będą brane pod uwagę tylko w przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych uczniów niż założona liczba miejsc w Projekcie.
  2. Warunkiem udziału ucznia w Projekcie jest:
 1. spełnianie przez niego wszystkich kryteriów formalnych określonych w punkcie 3 niniejszego paragrafu;
 2. złożenie w wyznaczonym terminie kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej wskazanej w § 5 p.3 i § 8 p. 3;
 3. zakwalifikowanie na listę podstawową Uczestników projektu.

 

§ 9

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

 1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach.
 2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w p. 1 niniejszego paragrafu, mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane Uczestnikowi w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.
 3. Uczestnik, który został zakwalifikowany do projektu, może zrezygnować z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem zajęć, informując o tym Szkolnego koordynatora PIK1/PIK2, nie później niż na pięć dni przed rozpoczęciem zajęć.
 4. Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej do Dyrektora szkoły w przypadku nauczycieli lub Szkolnego koordynatora PIK1/PIK2 w przypadku uczniów. Na wolne miejsce zostaje zakwalifikowany odpowiednio nauczyciel lub uczeń z listy rezerwowej zgodnie z zajmowanym miejscem na liście rezerwowej.
 5. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia danej osoby z listy uczestników projektu w szczególnie rażących przypadkach naruszenia przez nią postanowień niniejszego Regulaminu, tj. przede wszystkim opuszczania zajęć bez wymaganego usprawiedliwienia (powyżej 20%) lub nieodpowiedniego zachowania podczas zajęć. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników Projektu podejmuje w takim przypadku Kierownik projektu na wniosek Szkolnego Koordynatora PIK1/PIK2.

 

§ 10

ZAKRES WSPARCIA W PROJEKCIE

 1. W ramach Projektu zaplanowane zostały następujące rodzaje wsparcia:
 1. Dla szkół uczestniczących w Projekcie:
 1. wyposażenie zorganizowanego w szkole PIK1/PIK2 w sprzęty i materiały oraz narzędzia dydaktyczne do prowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 2. 6-godzinne warsztaty wdrażające do Projektu dla Dyrektorów szkół uczestniczących w Projekcie,
 3. 3-godzinne warsztaty z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla Rad Pedagogicznych szkół uczestniczących w Projekcie.
 1. Dla nauczycieli uczestniczących w Projekcie:
 1. organizacja dla 48 nauczycieli nieposiadających kwalifikacji doradcy zawodowego 3-semestralnych (360 godzin) studiów podyplomowych, w wyniku których nauczyciele uzyskają kwalifikacje doradcy edukacyjno-zawodowego zgodne z ustawą o systemie oświaty oraz warunkami wymienionymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…), a szczególnie § 22 pkt. 1 i 2,
 2. organizacja dla 30 nauczycieli posiadających kwalifikacje doradcy zawodowego certyfikowanych szkoleń kompetencyjnych składających się z 4 modułów każdy po 8 godzin; każdy nauczyciel zobowiązany jest do udziału w minimum 3 z 4 modułów szkolenia,
 3. dostęp do materiałów szkoleniowych i dydaktycznych przekazywanych przez Beneficjenta,
 4. dostęp do platformy internetowej iPed zawierającej informacje z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 5. wsparcie Mobilnego Doradcy Zawodowego w prowadzeniu zajęć w ramach PIK1/PIK2.
 1. Dla uczniów uczestniczących w Projekcie:
 1. Udział w zajęciach organizowanych w PIK1/PIK2:
 • obligatoryjnie – 12-godzinne warsztaty „Bliżej rynku pracy” – 12-godzinne warsztaty, których celem jest wspieranie uczniów w rozwijaniu umiejętności planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej z uwzględnieniem własnego potencjału oraz sytuacji na rynku pracy; dodatkowo
 • diagnozy potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, testy kompetencyjne określające indywidualne predyspozycje zawodowe; omówienie wyników badań,
 • pogłębione diagnozy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z przekazaniem informacji rodzicom - wyłącznie w PIK1,
 • debaty uczniowskie „Bliżej rynku pracy” z udziałem przedstawicieli rynku pracy, edukacji, otoczenia społeczno-gospodarczego i in.,
 • spotkania, prelekcje, pogadanki z przedstawicielami różnych zawodów, szkół wyższych, Urzędu Pracy, OHP i in.,
 • indywidualna praca doradcza z doradcą edukacyjno-zawodowymi (m.in. konsultacje doradcze, opracowanie Indywidualnych Planów Działania) – wyłącznie w PIK1,
 • udział w organizowanych targach edukacyjno-zawodowych
 • udział w przedsięwzięciach organizowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkół w ramach forum współpracy pn."Bliżej rynku pracy", w tym:
 • dostęp do Internetowego Centrum DEZ ZIT WOF,
 • dostęp do aplikacji WOF NEWS,
 • możliwość udziału w konkursie „STRATEGICZNY KLUCZ DO MAZOWIECKIEGO RYNKU PRACY”, którego celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów i uświadomienie ich roli w samopoznaniu oraz możliwości wykorzystania zainteresowań i pasji w planowaniu ścieżki kariery – regulamin konkursu zostanie uregulowany odrębnym dokumentem,
 • możliwość udziału w wycieczkach zawodoznawczych realizowanych w środowisku pracy,
 • udział w warsztatach prowadzonych przez przedsiębiorców i pracowników HR w firmach, w warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni wyższych zajmujących się rynkiem pracy, w spotkaniach organizowanych w Centrum Przedsiębiorczości Smolna, w spotkaniach z udziałem przedstawicieli szkół zawodowych oraz nauczycieli kształcenia zawodowego prowadzonych w szkołach zawodowych z wykorzystaniem pracowni zawodowych,
 • możliwość przystąpienia do KLUBU DOBRZE POINFORMOWANYCH.

 

§ 11

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 1. Każdy Uczestnik projektu ma prawo do:
 1. udziału w bezpłatnych formach wsparcia zaplanowanych w Projekcie zgodnie z podziałem wskazanym w § 10 p.2 i 3;
 2. wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby Projektu;
 3. zgłaszania uwag i zastrzeżeń w formie pisemnej dotyczących realizacji Projektu bądź jego udziału w Projekcie, które będą rozpatrywane przez Kierownika projektu;
 1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:
 1. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;
 2. systematycznego uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia, które zostały dla Uczestnika przewidziane w ramach Projektu;
 3. wypełnienia dokumentów niezbędnych do realizacji Projektu;
 4. poddania się badaniom ankietowym w celu monitoringu i ewaluacji Projektu w czasie jego trwania oraz po zakończeniu;
 5. potwierdzenia uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia poprzez każdorazowe złożenie podpisu na liście obecności;
 6. usprawiedliwienia uzasadnionej nieobecności spowodowanej np. chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi w terminie do 3 dni od daty zaistnienia zdarzenia. W przypadku choroby oraz innych nieobecności z przyczyn losowych – pisemne wyjaśnienie (w przypadku niepełnoletnich uczniów – rodzica lub opiekuna prawnego);
 7. w przypadku opuszczania zajęć bez podania stosownego uzasadnienia lub zaświadczenia, istnieje możliwość skreślenia danej osoby z listy Uczestników projektu;
 8. niezwłocznego poinformowania Szkolnego koordynatora PIK1/PIK2 o rezygnacji z udziału w Projekcie. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie może nastąpić z przyczyn uzasadnionych i niezależnych od Uczestnika projektu (np. w przypadku długotrwałej choroby uniemożliwiającej kontynuację uczestnictwa w Projekcie). W takiej sytuacji uczestnik ma obowiązek złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji i jej przyczynach, które podpisuje wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zaistnienia sytuacji.

§ 12

DODATKOWE OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE

 1. Nauczyciele uczestniczący w Projekcie jako Szkolni Koordynatorzy PIK1/PIK2 zobowiązują się do:
 1. udziału w certyfikowanym szkoleniu kompetencyjnym z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego (szkolenie składa się z 4 modułów, każdy po 8 godzin; nauczyciel ma obowiązek wziąć udział w min. 3 modułach) i przystąpienia do egzaminu na zakończenie szkolenia – w przypadku nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje doradcy zawodowego lub
 2. udziału w 3-semestralnych (360h) studiach podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i złożenia do Beneficjenta kopii uzyskanego dyplomu w ciągu 30 dni od zakończenia studiów – w przypadku nauczycieli, którzy nie posiadają kwalifikacje doradcy zawodowego;
 3. udziału w rekrutacji uczestników Projektu – uczniów Szkoły;
 4. opieki nad pomieszczeniem, w którym został utworzony PIK1/PIK2;
 5. współpracy z Mobilnym Doradcą Zawodowym wyznaczonym do opieki merytorycznej nad PIK1/PIK2 przez Beneficjenta projektu;
 6. prowadzenia założonych programem Projektu działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego przypisanych do realizacji odpowiednio w PIK1/PIK2, zgodnie z zapisami Porozumienia na rzecz realizacji projektu „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”, zawartego między Szkołą a Beneficjentem, tj.:
 1. diagnoza potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
 2. testy kompetencyjne określające indywidualne predyspozycje zawodowe uczniów,
 3. pogłębione diagnozy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z przekazaniem informacji rodzicom – wyłącznie w PIK1
 4. warsztaty „Bliżej rynku pracy” – 12-godzinne warsztaty, których celem jest wspieranie uczniów w rozwijaniu umiejętności planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej z uwzględnieniem własnego potencjału oraz sytuacji na rynku pracy,
 5. spotkania informacyjne z uczniami i ich rodzicami, nauczycielami dotyczące tematyki planowania drogi edukacyjno-zawodowej uczniów,
 6. rozpoznania lokalnego rynku pracy, oferty szkół ponadgimnazjalnych,
 7. debaty uczniowskie „Bliżej rynku pracy” z udziałem przedstawicieli rynku pracy, edukacji, otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i in.,
 8. spotkania, prelekcje, pogadanki z przedstawicielami różnych zawodów, szkół wyższych, Urzędu Pracy, OHP  i in.,
 9. indywidualna praca doradcza z uczniem (m.in. konsultacje doradcze, opracowanie Indywidualnego Planu Działania) – wyłącznie w PIK1,
 10. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej – wyłącznie w PIK1,
 11. organizacja targów edukacyjno-zawodowych – wyłącznie w PIK1,
 12. prowadzenia działań w ramach forum współpracy szkoły z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego pn. "Bliżej rynku pracy", w tym m.in.: udział w wycieczkach zawodoznawczych, organizacja warsztatów prowadzonych przez przedsiębiorców i pracowników HR w firmach, bądź pracowników naukowych uczelni wyższych zajmujących się rynkiem pracy, organizacja  spotkań w Centrum Przedsiębiorczości Smolna, współpraca ze szkołami zawodowymi oraz nauczycielami kształcenia zawodowego poprzez promowanie ich oferty edukacyjnej i organizację spotkań w szkołach zawodowych z wykorzystaniem pracowni zawodowych, prowadzenie w Szkole KLUBU DOBRZE POINFORMOWANYCH.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie formy wsparcia realizowane w ramach Projektu współfinansowane są z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych opłat z tytułu uczestnictwa w oferowanych w ramach projektu formach wsparcia.
 3. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu Projektu należy do Kierownika projektu działającego z upoważnienia i w porozumieniu z Beneficjentem projektu.
 4. Zmianie mogą ulec te zapisy Regulaminu, które są regulowane postanowieniami prawa w przypadku jego modyfikacji lub zmiany interpretacji.
 5. Kwestie sporne nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygane będą przez Kierownika projektu.
 6. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu, o których Uczestnicy projektu zostaną niezwłocznie poinformowani. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem jego nieważności.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Niniejszy Regulamin będzie dostępny w Biurze projektu mieszczącym się w Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy , ul. Górskiego 7, 00-033 Warszawa oraz zostanie zamieszczony na stronach internetowych Beneficjenta, Partnerów Projektu oraz szkół, które przystąpiły do Projektu.
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu  9 października 2017 r. i obowiązuje w czasie trwania Projektu.
 10. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:
 1. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy dla ucznia
 2. Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 4. Załącznik Nr 4 – Wykaz szkół uczestniczących w Projekcie.

 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 171 im.Stanisława Staszica
  ul.Armii Krajowej 39
  05-075 Warszawa
 • 22 7739052

Galeria zdjęć