Rok szkolny 2017/2018

Konkursy

Dzielnicowy Konkurs Matematyczny "Mały Matematyk"

dla uczniów klas II i III

w dniu 20.03.2018r

klasa II godz. 13.00

klasa III godz. 13.00

Dzielnicowy Konkurs Ortograficzny "Mały Mistrz Ortografii"

dla dzieci klas II i III 

w dniu 19.03.2018r

klasa II godz. 11.00

klasa III godz. 11.00

Konkurs Ogólnopolski: "Śladami Jana Pawła II po Polsce"

 

XIII OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  PAPIESKI  „ŚLADAMI JANA PAWŁA II PO POLSCE” 
 
             R E G U L A M I N  
 Cel konkursu:  

• Zainteresowanie uczniów postacią Papieża – Polaka w 98. rocznicę jego urodzin  

• Przypomnienie nauczania Jana Pawła II

 • Zachęcenie uczniów do realizacji prac plastycznych i twórczości literackiej  

Organizatorzy:  

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie  

Wydział Oświaty i Wychowania m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wola

 Uczestnicy:   Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VII szkół podstawowych w Polsce

 • Uczniowie klas I–III przygotowują prace plastyczne związane z życiem i działalnością św. Jana Pawła II Prace powinny być wykonane na papierze typu blok rysunkowy lub brystol w formacie nie mniejszym niż A4 (210x297 mm), dowolną techniką (ołówek, kredki, węgiel, farby, wydzieranka itp.); do konkursu można też zgłaszać prace przestrzenne (rzeźby oraz kompozycje plastyczne). MOGĄ BYĆ PRACE PRZYGOTOWANE PRZEZ CAŁĄ RODZINĘ.  

• Uczniowie klas IV-VII piszą wiersze związane z życiem i działalnością św. Jana Pawła II  

• Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa (wiek), nazwa szkoły, adres zamieszkania (numer tel., e-mail). Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu.  

• Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób oraz ich opiekunów. (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).  

Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac przez organizatora konkursu. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.  

Termin nadsyłania prac:  Szkoła przesyła lub składa najciekawsze prace i wiersze do dnia 7 maja 2018 r. na adres Organizatora Konkursu (Szkoła Podstawowa nr 25  im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Grzybowska 35, 00-855 Warszawa, z dopiskiem „KONKURS PAPIESKI”). Prace literackie mogą być przesyłane również drogą mailową na adres: kpapieski.sp25.wawa@gmail.com  

Nagrody:  • Zwycięzcy konkursu zostaną wyróżnieni nagrodami i dyplomami. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali finałowej 18 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie, ul. Grzybowska 35.

 • Wyniki konkursu będą dostępne na stronie internetowej szkoły: http://www.szkola25.waw.pl/  

• Organizatorzy zastrzegają  sobie prawo do zatrzymania nadesłanych prac na konkurs i do wykorzystania ich w publikacji.

 Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.  

KONKURS "WARSZAWA DAMA W BIAŁO -CZERWONEJ SUKNI"

REGULAMIN KONKURSU

„WARSZAWA DAMA W BIAŁO-CZERWONEJ SUKNI”

1. Organizatorzy Konkursu:

- Towarzystwo Przyjaciół Warszawy

Plac Zamkowy 10

- Szkoła Podstawowa nr 322

im. Jana Brzechwy

ul. Dembowskiego 9

2. Cele Konkursu:

- pogłębienie wiedzy uczniów o historii kraju

- zwiększenie poczucia tożsamości narodowej

- uczczenie 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

- promowanie wśród młodzieży idei patriotyzmu

- kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego

państwa

- odkrywanie i promowanie talentów artystycznych

- inspirowanie uczniów do poszukiwań artystycznych

3. Zasady uczestnictwa:

3.1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych,

ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych.

3.2. Konkurs przebiegać będzie w 4 kategoriach wiekowych:

- uczniowie klas 1 – 3

- uczniowie klas 4 – 6

- uczniowie klas 7 i klas 2 – 3 gimnazjum

- uczniowie szkół średnich

3.3. Konkurs odbywać się będzie w 3 kategoriach:

- Konkurs Fotograficzny (regulamin załącznik nr 1)

- Konkurs Plastyczny (regulamin załącznik nr 2 i 3)

- Konkurs Literacki (regulamin załącznik nr 4)

4. Termin oddawania prac w szkole : 12.03.2018r

Do każdej pracy należy załączyć zgodę rodziców lub prawnych

opiekunów ucznia oraz ich oświadczenie o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych przez

Organizatorów Konkursu w celach wynikających z tego Konkursu,

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych

osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami).”

„Poprzez wysłanie pracy na konkurs nieodpłatnie przenosimy na

Organizatora wszelkie prawa majątkowe do niej, na wszystkich

polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego

1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z

2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).”

ZAŁĄCZNIK NR 1

KONKURS FOTOGRAFICZNY

1. Zakres tematyczny

- miejsca i pomniki Warszawy związane z walkami Polaków o odzyskanie

niepodległości.

2. Warunki uczestnictwa

- przesłanie na adres Organizatora zgłoszenia uczestnictwa w konkursie

(załącznik nr 4) do dnia 16 lutego 2018 roku

- przesłanie na adres zamieszczony w Regulaminie Konkursu prac do dnia 26

marca 2018 roku

- każdą pracę należy opatrzyć kartą informacyjną zawierającą: tytuł pracy,

imię i nazwisko autora, wiek autora, adres szkoły, imię i nazwisko

nauczyciela – opiekuna ucznia

- do każdej pracy musi być załączona zgoda i oświadczenie rodziców

(prawnych opiekunów) zgodnie z punktem 6.1. Regulaminu Konkursu

- każda szkoła może nadesłać maksymalnie prace 5 uczniów

- uczestnik konkursu może wykonać:

* 1 cykl składający się z 5 zdjęć

* 1 – 3 zdjęć pojedynczych

- zdjęcia mogą być czarno-białe lub barwne w formacie 13x18 lub 18x24

- zdjęcia wykonane na Konkurs nie mogą być obrobione cyfrowo

- nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem Regulaminu Konkursu

3. Kryteria oceny

- zgodność z tematem

- oryginalność w ujęciu fotografowanego obiektu

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

KONKURS PLASTYCZNY

1. Zakres tematyczny

- prace wykonane na konkurs mają przedstawiać wydarzenia związane z

walkami Polaków o odzyskanie niepodległości lub miejsca związane z tymi

wydarzeniami

2. Warunki uczestnictwa

- przesłanie na adres Organizatora zgłoszenia uczestnictwa w konkursie

(załącznik nr 4) do dnia 16 lutego 2018 roku

- przesłanie na adres zamieszczony w Regulaminie Konkursu prac do dnia 26

marca 2018 roku

- każdą pracę należy opatrzyć kartą informacyjną zawierającą: tytuł pracy,

imię i nazwisko autora, wiek autora, adres szkoły, imię i nazwisko

nauczyciela – opiekuna ucznia

- do każdej pracy musi być załączona zgoda i oświadczenie rodziców

(prawnych opiekunów) zgodnie z punktem 6.1. Regulaminu Konkursu

- każda szkoła może nadesłać maksymalnie prace 5 uczniów

- prace mogą być wykonane dowolną techniką płaską, np.: ołówek, tusz, farba

lub technikami mieszanymi

- prace powinny być wykonane w formacie A4 lub A3 i oprawione passepartout

- prace przestrzenne nie będą podlegały ocenie

- nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem Regulaminu Konkursu

3. Kryteria oceny

- zgodność z tematem

- estetyka wykonanej pracy

- samodzielność wykonania

- czytelność i komunikatywność dla odbiorcy

- inwencja twórcza

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 1 - 3

1. Zakres tematyczny

- prace wykonane na konkurs mają przedstawiać postać Syrenki

Warszawskiej widzianej oczami dziecka, w różnych miejscach, sytuacjach

2. Warunki uczestnictwa

- przesłanie na adres Organizatora zgłoszenia uczestnictwa w konkursie

(załącznik nr 4) do dnia 16 lutego 2018 roku

- przesłanie na adres zamieszczony w Regulaminie Konkursu prac do dnia 26

marca 2018 roku

- każdą pracę należy opatrzyć kartą informacyjną zawierającą: tytuł pracy,

imię i nazwisko autora, wiek autora, adres szkoły, imię i nazwisko

nauczyciela – opiekuna ucznia

- do każdej pracy musi być załączona zgoda i oświadczenie rodziców

(prawnych opiekunów) zgodnie z punktem 6.1. Regulaminu Konkursu

- każda szkoła może nadesłać maksymalnie prace 5 uczniów

- prace mogą być wykonane dowolną techniką płaską, np.: ołówek, tusz, farba

lub technikami mieszanymi

- prace powinny być wykonane w formacie A4 lub A3 i oprawione passepartout

- prace przestrzenne nie będą podlegały ocenie

- nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem Regulaminu Konkursu

3. Kryteria oceny

- zgodność z tematem

- estetyka wykonanej pracy

- samodzielność wykonania

- czytelność i komunikatywność dla odbiorcy

- inwencja twórcza

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4

KONKURS LITERACKI

1. Zakres tematyczny

- konkurs polega na napisaniu opowiadania lub wiersza o tematyce związanej

z walkami Polaków o odzyskanie niepodległości

- opracowaniu scenariusza uroczystości upamiętniającej 100 lecie odzyskania

niepodległości przez Polskę

2. Warunki uczestnictwa

- przesłanie na adres Organizatora zgłoszenia uczestnictwa w konkursie

(załącznik nr 4) do dnia 16 lutego 2018 roku

- przesłanie na adres zamieszczony w Regulaminie Konkursu prac do dnia 26

marca 2018 roku

- każdą pracę należy opatrzyć kartą informacyjną zawierającą: tytuł pracy,

imię i nazwisko autora, wiek autora, adres szkoły, imię i nazwisko

nauczyciela – opiekuna ucznia

- do każdej pracy musi być załączona zgoda i oświadczenie rodziców

(prawnych opiekunów) zgodnie z punktem 6.1. Regulaminu Konkursu

- każda szkoła może nadesłać maksymalnie prace 5 uczniów

- prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie

- nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem Regulaminu Konkursu

3. Kryteria oceny

- zgodność z tematem

- ogólny wyraz artystyczny

- w przypadku scenariusza oceniany będzie dobór materiałów oraz

pomysłowość autora

 

 

Konkurs diecezjalny dla uczniów szkół podstawowych uczęszczających na lekcje religii z okazji peregrynacji kopi obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po parafiach Diecezji Warszawsko – Praskiej oraz z okazji 100-nej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

Młodzi kreatorzy mody miłości - „Najpiękniejsza suknia miłości dla naszej Królowej” dla uczniów klas I-III. Zadaniem dzieci jest zaprojektowanie i wykonanie sukni dla Matki Bożej w formie plastycznej, na podstawie pobranego szablonu z wydziału katechetycznego, do ikony Matki Bożej Częstochowskiej.

Piszemy do Królowej Polski - „Na początku mego listu...” dla uczniów klas IV-VI. Zadaniem konkursowym jest napisanie listu do Matki Bożej Królowej Polski na dowolnie wybrany temat. Może to być list, który „informuje“ Matkę Bożą o jakiejś ważnej dla dziecka sprawie osobistej, rodzinnej, parafialnej. Dla osób zainteresowanych historią, inspiracją do pracy może być 100-na rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

Regulamin_konkursu_diecezjalnego_SP_2017-18.docx

MB_Czestochowska(szablon)_(1).pdf

Zapraszam uczniów do wzięcia udziału w konkursie i oddawania prac do katechetów.

Konkurs diecezjalny dla klas VII i gimnazjum

 

Konkurs dla uczniów klas VII szkół podstawowych oraz gimnazjalistów

W związku z przeżywaną od 2.09.2017 do 16.06.2018 roku peregrynacją Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Parafiach Diecezji Warszawsko-Praskiej odbędzie się konkurs wiedzy dla uczniów VII klas szkół podstawowych oraz gimnazjalistów – O historii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej oraz historii Jasnej Góry – pt. Tajemnice Jasnej Góry”.

Prosimy katechetów o zachęcenie uczniów do wzięcia udziału w Diecezjalnym konkursie wiedzy dla młodzieży VII klas szkół podstawowych i gimnazjalistów. Naprawdę warto.

Konkurs wiedzy dla szkół gimnazjalnych jest organizowany po raz kolejny. Składa się  z  dwóch etapów: szkolnego, diecezjalnego. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy religijnej. W tym roku chcielibyśmy zainteresować uczniów VII-ych klas szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych, tematem historii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej oraz Sanktuarium na Jasnej Górze. Chcemy w ten sposób przybliżyć młodzieży ideę pielgrzymowania w związku tegoroczną peregrynacją kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w naszej diecezji. Doświadczenie uczy, że przeprowadzenie zawodów na terenie szkoły, podnosi prestiż nauki religii. Jest to zatem szansa nie do pogardzenia.

 

Regulamin_konkursu_diecezjalnego.docx

Literatura_gimnazjum_etap_I_0.docx

Parafialny Konkurs Adwentowy

Konkurs Parafialny dla dzieci

„Marana tha - Przyjdź Panie Jezu.”

 

Konkurs trwa od 4 do 20 grudnia

Organizatorem konkursu jest Parafia Opatrzności Bożej w Wesołej.

W konkursie może wziąć udział każde dziecko, bez ograniczeń wiekowych.

Zasady:

Udział w konkursie polega na zdobywaniu punktów przez cały okres trwania konkursu.

Punkty można zdobyć poprzez:

 

I.                   UCZESTNICTWO W RORATACH

·        każde przyjście na roraty wiąże się z otrzymaniem jednego punktu

·        należy pobrać plakat adwentowy, podpisać go imieniem i nazwiskiem oraz przyklejać otrzymane obrazki

 

II.                WYKONANIE LAMPIONU

·        Komisja konkursowa przyzna punkty od 1 do 10 za każdy lampion

·        9 najpiękniejszych lampionów uzyska odpowiednio punkty od 10 do 2

·        Pozostałe lampiony otrzymają po 1 punkcie

·        Wykonany lampion należy podpisać imieniem i nazwiskiem

 

O zwycięstwie decyduje suma punktów za uczestnictwo i lampion

Plansze z naklejkami oraz lampion należy oddać 20 grudnia po roratach

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród: 21 grudnia po porannej Mszy roratniej

 

Uczestnikom życzymy zapału, wytrwałości i owoców z przeżywania czasu oczekiwania na przyjście naszego Pana ;)

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 171 im.Stanisława Staszica
    ul.Armii Krajowej 39
    05-075 Warszawa
  • 22 7739052

Galeria zdjęć