• ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

   14.11.2018 13:25
   .

   REGULAMIN ŚWIETLICY

   Ś wietlica to także szkoła

   W świeticy słuchamy nauczyciela - wychowawcy

   I dziemy do świetlicy prosto po lecji

   E stetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek

   T ornistry pozostawiamy w wyznaczonym do tego miejscu

   L ubimy porządek i czystość, sprzątamy po sobie

   I nformujemy o każdym wyjściu ze swietlicy - na lekcje, z rodzicami do domu

   C hcemy pomagać innym

   A bsolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy

   J esteśmy kulturalni

   A ktywnie uczestniczymy w zajęciach  i odrabianiu lekcji

   K ażdy przestrzega zasad bezpieczeństwa w sali i podczas pobytu na dworze .W czasie zajęć świetlicowych gramy tylko piłkami zakupionymi przez świetlicę ( piłki miękkie )

   D bamy o gry i zabawki

   O buwie i ubranie wierzchnie zostawiamy w szatni

   M usmy przestrzegać regulaminy świetlicy aby wszystkim, którzy  niej korzystają było dobrze

    

   RAMOWY ROZKŁAD DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

   7.00 -8.00 - Schodzenie się dzieci ,zabawy dowolne w kącikach zainteresowań , gry i układanki stolikowe , zabawy poranne

   11.00 -12.30 - Zajęcia zorganizowane z całą grupą ,propozycje różnorodnych zabaw rozwijających twórczą aktywnośc dzieci ,zajęcia z nauczycielem.W zależności tematyki miesiąca.

   12.00-13.00 - Obiad

   13.00 - 14.00 - Pomoc przy odrabianiu pracy domowej 

   14.00 - 14.30 - Zajęcia ruchowe przy muzyce , czas relaksu . Ćwiczenia ogólnorozojowe , zabawy sportowe na powietrzu lub w sali 

   14.30 - 15.00 - podwieczorek

   15.00 - 15.40 - Czytanie literatury i prasy dziecięcej . Rozwiązywanie rebusów , zagadek itp . Zabawy wg zainteresowań. Zajęcia programowe prowadzone przez wychowawców zgodnie z miesięcznym planem 

   15.40 - 16.00 - Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań , gry i układanki stolikowe , zabawy indywidualne

   16.00 - 17.00 - Porządkowanie świetlicy , słuchanie piosenek lub muzyki poważnej dla dzieci 

    

    

    

   ZAJĘCIA CZYTELNICZE 

    

   DZIECI BRAŁY CZYNNY UDZIAŁ W PRZYGOTOWANIU DEKORACJI NA OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI 

    

    

   ZABAWA W TEATR

    

   JESIENNE LUDZIKI, PRACE PLASTYCZNE 

    

   KREATYWNE KONSTRUKCJE 

    

   ZŁOTA POLSKA JESIEŃ 

    

   KOLOROWA JESIEŃ : JEŻE I DRZEWA 

    

   JUST DANCE 

    

    

   ANDRZEJKOWE DYNIE :)

   KLOCKI LEGO

   GRY I ZABAWY ORAZ WSPÓLNE CZYTANIE BAJEK 

    

   ZAJĘCIA PLASTYCZNE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU 

   GRY Z PIŁKĄ NA BOISKU SZKOLNYM 

    

   ZAJĘCIA OFEROWANE NA ŚWIETLICY SZKOLENEJ 

   ZAJĘCIA PLASTYCZNE  –Stosowane będą różnorodne techniki plastyczne takie jak; malowanie, wycinanie, wydzieranie, kolaż decupage. Prowadzone będą też zajęcia z origamIi.
     Zajęcia plastyczne dają szerokie możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień. Realizowane zajęcia pomagają kształtować odpowiednie cechy w psychice dziecka takie jak wrażliwość na piękno, wyobraźnię, pamięć wzrokową, pomysłowość, cierpliwość oraz sprawność manualną.
   Realizacja programu przyczyni się do ogólnego rozwoju dziecka , umożliwi mu aktywne poznawanie świata zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i dążeniami.
     
   ZAJĘCIA KONSTRUKCYJNE LEGO -  Podczas zajęć każde dziecko ma udostępnione pomoce naukowe takie jak : plastikowe podkładki, zdjęcia z instrukcją budowy, mnóstwo klocków do samodzielnego konstruowania i budowania . Dzięki zajęciom dzieci rozwijają pamięć , wyobraźnię , zdolność wizualno – przestrzenną , zwiększają motorykę rąk .Zdolności z zakresu konstruowania , rozwiązywania problemów, umiejętności działania i pracy . Celem zajęć jest rozwinąć i usprawnić motorykę rąk , ćwiczyć pamięć , kształcić umiejętności regulowania napięcia mięśniowego , kształcić orientację w schemacie ciała i przestrzeni, usprawnić pracę półkul mózgowych, wyciszyć i niwelować napięcia układu nerwowego , uczyć twórczego, przestrzennego myślenia, oryginalnego i płynnego ,odblokowywać dzieci nieśmiałe ,uczyć pracy w zespole i cieszenia się z sukcesów innych, wyrabianie własnej wartości , ćwiczenia percepcji wzrokowej, ćwiczenia koordynacji wzrokowo ruchowej,  uczyć empatii , uczyć abstrahować 
    
   ZAJĘCIA CZYTELNICZE - Upowszechnianie czytelnictwa w świetlicy praktykujemy codziennie. Czytamy bajki, baśnie i opowiadania. W trosce o poprawę stanu czytelnictwa uczniów uczestniczących w zajęciach świetlicowych zamierzamy podjąć działania, które mają na celu zainteresować uczniów tekstem drukowanym . Prezentacja przez dzieci książek, które lubią czytać. Chętne dzieci prezentują czytaną przez siebie literaturę. Uczniowie słuchają baśni, bajek, opowiadań terapeutycznych, tekstów psychoedukacyjnych, które znajdują się w księgozbiorze biblioteki szkolnej. W trakcie takich spotkań nauczyciel rozmawia z dziećmi o przeżyciach bohaterów, o morałach płynących z bajek, o uniwersalnych wartościach. Często wspólnie starają się znaleźć inne zakończenie danej historii, pobudzają swoją wyobraźnię .
   Cele zajęć czytelniczych:
   - kształtowanie umiejętności uważnego słuchania
   - rozbudzenie potrzeby czytania
   - rozwijanie wyobraźni
   - zdobywanie wiedzy
   - rozwijanie kreatywności
   - wzbogacanie słownictwa
   - przekazywanie wartości i norm społecznych
   - kształtowanie poczucia estetyki
   -rozwijanie umiejętności ekspresyjnego wyrażania własnych przeżyć
    
   ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE – radzenie sobie ze złością , rozwój empatii , umiejętne rozwiązywanie  konfliktów . Takie zajęcia integrują klasę , rozwijają umiejętności komunikacyjne , ukazują strategie rozwiązywania konfliktów i wzmacniają  poczucie własnej wartości . Warto pamiętać , że dzieci mające wysoki poziom empatii , potrafiące wczuć się w sytuacje drugiej osoby czy rozumieć co może ona przeżywać, znacznie rzadziej dopuszczają się zachowań krzywdzących innych. Wprowadzimy dużo ćwiczeń dotyczących emocji i ich rozładowania . Szczególnie zajmiemy się sposobami na pozbycie się złości w taki sposób , by nie krzywdzić nikogo. Dzieci bardzo potrzebują podpowiedzi , co mogą zrobić w chwilach napięcia. Kładziemy nacisk na ćwiczenia , które uczą dzieci jak mogą bronić się przed przemocą – nie używając jej. Uczymy umiejętności bycia asertywnym w trudnych chwilach  wśród rówieśników .
    
   ZAJĘCIA SZACHOWE – Od tego roku dzięki akcji „Szachy w szkole”  najmłodsi uczniowie klasy I–III naszej szkoły w ramach zajęć na świetlicy szkolnej, będą mieli okazję zmierzyć się z wyzwaniem, jakie stanowi partia szachów.
   Ta królewska gra rozwija i ćwiczy wyobraźnię przestrzenną dziecka, uczy logicznego myślenia według torów przyczynowo-skutkowych, analizowania sytuacji i wyciągania wniosków, uczy skutecznego działania nawet w trudnej sytuacji, zdrowej rywalizacji i szacunku wobec przeciwnika, a także odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji własnych decyzji.
   Chodzi o to, żeby dzieci nauczyły się grać w szachy, ale tak naprawdę to nie szachy są w tym najważniejsze, tylko rozwijanie zdolności, które pomagają w nauce. Tu chodzi o rozwój. Zabawa przez naukę jest najlepszym sposobem na to, aby zainteresować czymś najmłodszych i pokazać im, jak wielki potencjał może w nich drzemać. „Szachy w szkole” mogą pomóc komuś odnaleźć swoją drogę, odkryć potencjał do tej właśnie gry i rozwijać się proporcjonalnie do skali własnego talentu. Innym uczniom pomogą spojrzeć w odmienny sposób na rodzące się przed nimi problemy i rozwiązać je z korzyścią dla siebie. Z całą pewnością jednak szachy będą przede wszystkim stanowić nowe, ciekawe doświadczenie i świetną zabawę, połączoną z nauką – przyjemnie z pożytecznym. I to właśnie wydaje się w tym wszystkim największą zaletą.
     
   ZAJĘCIA RUCHOWO-MUZYCZNE -  Zajęcia w świetlicy  mają na celu pobudzenie aktywności dziecka, rozwój jego zdolności fizycznych i psychicznych oraz rozbudzenie w nich wrażliwości, emocjonalności oraz empatii. Powinny być źródłem radości. Można to osiągnąć dzięki różnorodnym formom, za których pomocą zajęcia prowadzone przez nauczyciela będą dla dzieci ciekawe. Do form ekspresji muzycznej w świetlicy zaliczamy:

   − ruch z muzyką
   − śpiew dzieci
   − słuchanie muzyki
   − tworzenie muzyki
    
   Formy te mają wielkie znaczenie dla rozwoju wszystkich sfer dziecka, ale przede wszystkim dla rozwoju psychomotorycznego. W toku zabaw muzyczno - ruchowych ma miejsce rozwój podstawowych cechy motorycznych, takich jak: szybkość, siła, poprawność postawy, wytrzymałość, niezależność ruchów i ich synchronizacja, świadomość własnego ciała i ruchów, koordynacja.